Events & News

ข่าวสารปริญสิริ

ปริญสิริ จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2017 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับ
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษางานวิจัย
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบทุนการศึกษาผ่านกองทุนพัฒนานักศึกษาจำนวน 400,000 บาท
โดยมี ดร.วิชา จุ้ยชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร