Events & News

ข่าวสารปริญสิริ

คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย รับโล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2021 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เกียรติยศและเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021” จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น