Events & News

ข่าวสารปริญสิริ

ปริญสิริ หยุดใช้คริปโทเคอร์เรนซี่ในการชำระสินค้า ตามนโยบาลภาครัฐ

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ กระทรวงการคลัง ได้ร่างหลักเกณฑ์ห้ามมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สินดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ

 

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ จึงหยุดโครงการใช้คริปโทเคอร์เรนซี่หรือเงินสกุลดิจิทัลชำระสินค้าไปก่อน โดยอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากภาครัฐฯ อีกครั้ง ว่ากฎหมายดังกล่าวจะออกมาในรูปแบบใด